"პათომორფოლოგი" ამაღლებს კლიენტთა მომსახურების დონეს

"პათომორფოლოგი" ამაღლებს კლიენტთა მომსახურების დონეს

"პათომორფოლოგი" ამაღლებს კლიენტთა მომსახურების დონეს

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

jakoscპროგრამა სთავაზობს სადღეღამისო ონლაინ წვდომას კვლევების შედეგებთან, მათი ბაზაში შეტანის მომენტიდან.

"პათომორფოლოგი" იძლევა წვდომას კვლევების შედეგებთან ვებ-საიტზე, მაშინვე როგორც კი ისინი შეიტანეს, ამასთანავე მთლიანად უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას.

სისტემის მომხმარებელს (ექიმს / მთავარ ექიმს / სამედიცინო დაწესებულების მენეჯერს) შეუძლია ჰქონდეს როგორც მუდმივი წვდომა სისტემასთან (მუდმივი იდენტიფიკატორი და პაროლი), ასევე ერთჯერადი წვდომა ერთ კვლევასთან.

მუდმივი წვდომა ითვალისწინებს, ექიმის წვდომას ყველა კვლევის შედეგებთან, რომლებიც შესრულებულია მისი მიმართულებით, ასევე მონაცემთა მოძიებისა და ფილტრაციის გაფართოებული შესაძლებლობებს.

"პათომორფოლოგი" საშუელაბს იძლევა დოკუმენტებზე ელექტრონული ფორმით ხელმოწერის წყალობით უარი ვთქვათ საექტსპერტო დასკვნების ბეჭდვაზე

მოდული Sign-ის წყალობით, სისტემის მომხმარებლებს შეუძლიათ ელექტრონული ფორმით, მოკლე დროში, ხელი მოაწერონ კვალიფიცირებული ელქტრონული ხელმოწერით დიდი რაოდენობით კვლევის შედეგებს და განათავსონ ისინი სერვერზე, სადაც ისინი ხელმისაწვდომი იქნება ამ მიმართულების გამომწერი ექიმებისათვის. ეს მთლიანად შეესაბამება წესებს და სტანდარტებს. რადგანაც კანონმდებლობის მიხედვით   კვალიფიცირებული ელქტრონული ხელმოწერით ხელმოწერილი დოკუმენტი, ექვივალენტურია ტრადიციული დოკუმენტის, რომელიც ხელმოწერილია ხელით და დამოწმებულია ბეჭდით, მომხმარებლისათვის არაა აუცილებელი მისი დაბეჭდვა.

პროგრამა ნებას რთავს პაციენტებს მიიღონ კვლევების შედეგებთან წვდომა (საჭიროების შემთხვევაში)

ასევე, გათვალისწინებულია ერთჯერადი პაროლების გენერირების შესაძლებლობა, პაციენტისათვის წვდომის შესათავაზებლად. ასეთი პაროლი შეიძლება დაბეჭდილ იქნეს თვითწებვად ეტიკეტზე, ან გაიგზავნოს  SMS-შეტყობინებით - ყველაფერი უშუალოდ პროგრამიდან.

სისტემა საშუალებას აძლევს ექიმებს შეუკვეთონ სახარჯი მასალები ვებ-საიტის მეშვეობით

ბევრი ლაბორატორი სთავაზობს ექიმებს მასალებს (მინები, ნაკრები ანალიზისათვის, მიმართვის ბლანკები და სხვა.). "პათომორფოლოგი" უზრუნველყოფს წვდომას ონლაინ-შეკვეთების სისტემასთან, საიდანაც შეკვეთები მიდის განსაზღვრულ პირთან. შემკვეთი ექიმი თვალყურს ადევნებს რა ეტაპზეა მისი შეკვეთის შესრულება.

ამის გარდა ლაბორატორია აკონტროლებს სახარჯი მასალების რაოდენობას..

"პათომორფოლოგი" უზრუნველყოფს დაუყოვნებლივ წვდომას სასწრაფო გამოკვლევებთან.

სასწრაფო შემთხვევებში "პათომორფოლოგი" საშუალებას იძლევა გაიგზავნოს მოკლე ტექსტური შეტყობინება (SMS)  იმის შესახებ, რომ საექსპერტო დასკვნა ხელმისაწვდომია წასაკითხად ინტერნეტ სისტემაში. ასეთი შეტყობინება შეიძლება შეიცავდეს მომხმარებლის ტექსტურ დავალებას, ასევე კონკრეტულ მონაცემებს, მაგალითად პაციენტის გვარს, კვლევის ნომერს, ან ერთჯერად პაროლს, რომელიც იძლევა კვლევასთან წვდომის საშუალებას.

პროგრამა აძლევს ანგარიშ-ფაქტურებთან წვდომის საშუალებას პირებს, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ჯანდაცვის ორგანოებს 

ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურები, რომლებიც ადრე შეზღუდული იყო ბევრი ნორმატიული მდგომარეობით, ახლა ფართოდ გამოიყენება ძვირადღირებული კვალიფიცირებული ელექტრონული ხელმოწერის გარეშე.

"პათომორფოლოგი" საშუალებას იძლევა ავტომატურად გაიგზავნოს ანგარიშ-ფაქტურები სერვერზე PDF-ფაილების სახით, რომლებიც ხელმისაწვდომია მომხმარებლისათვის ავტორიზაციის შემდეგ, წვდომის შესაბამისი წესებით.

პროგრამა საშუალებას იძლევა დაიბეჭდოს საექსპერტო დასკვნები მრავალ ენაზე

"პათომორფოლოგი" საშუალებას იძლევა დაიბეჭდოს დასკვნები უცხო ენებზე. ამისათვის საჭიროა მხოლოდ განვსაზღვროთ ენა კვლევაში. თარგმანების შინაარსი ხელმისაწვდომია მომხმარებლისათვის და მას შეუძლია თავისუფლად აირჩიოს ისინი.

კლიენტები „პათომორფოლოგიის“ შესახებ

epekturad-mokmedi-laboratoria.png